اسکن محیطی و تنظیم دامنه حساسیت

مهندسان گروه دانش بنیان کیسم افتخار می کنند که اعلام نمایند برای اولین با در سطح خاور میانه شیرالات الکترونیکی چشمی هوشمند آب کیسم مجهز به سنسور هوشمند با قابلییت اسکن محیطی جهت تخمین حرکات دست و جلو گیری از قطع و وصل آب می باشند.

نحوه عملکرد اسکن محیطی به این صورت است که بعد از قرار گرفتن جسمی در حیطه دید دستگاه میکرو کنترلر با اضافه کردن پالس های خروجی و بررسی پالسهای خروجی برگشتی در بازه ایی وسیع تر امکان تخمین حرکات دست را به دست می آورد.

از دیگر ویژه گی های شیرالات الکترونیکی چشمی هوشمند آب کیسم تنظیم دامنه حساسیت سنسور به صورت الکترونیکی می باشد که با توجه به ابعاد روشویی ها کوچک و بزرگ باید دامنه حساسیت سنسور تنظیم شود.