ادوات کاهنده

پلاتور

ادوات کاهنده کیسم

آب‌ فشان برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب و بهبود فشار متناسب آب

مقرون به صرفه
با کاهش مصرف آب در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید
شکستن فشار آب
در راستای استفاده آسان‌تر از فشار مناسب آب

تصاویر ادوات کاهنده کیسم