تجهیزات

سنسور شیر الکترونیک
سنسور چشمی
قطعات شیر کیسم
باتری
قطعات شیر کیسم
مگنت شیر الکترونیکی
قطعات شیر کیسم
فیلتر​

قطعات کیسم

این قطعات برای ساخت و مونتاژ نهایی شیر الکترونیکی به کار می‌رود.

مهندسی دقیق
تمامی قطعات با در نظر داشتن استانداردهای یک کالای با کیفیت تولید می‌شوند
تعمیرپذیری بالا
نحوه مونتاژ این شیر هوشمند به گونه‌ای است که در در صورت تعمیر مشکلی وجود نداشته باشد